Interessante uitspraak Hof Den Bosch

Op 7 november jongstleden heeft het Hof in Den Bosch een interessante uitspraak gedaan inzake de werking van bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichte aansluiting hierbij. Deze zaak draaide erom of de ondernemer in kwestie moest aansluiten bij het BPF Vervoer of de StiPP. Uit de beide verplichtstellingen werd niet duidelijk bij welke van de twee de onderneming zich moest aanmelden doordat in de samenloopbepaling niet was vastgelegd aan welk criterium moest worden getoetst.

De rechter heeft zich in deze op het standunt gesteld dat door het hiaat in de veplichtstellingsbeschikking onduidelijk is waar de werkgever zich moet aanmelden. Dit zorgt voor strijdigheid met de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel.

Tot voor kort werd voor dergelijke kwesties veelal de CAO-norm toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat aan de bepaling van het verplichtingsbesluit een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Daarbij zijn in beginsel de bewoordingen van een bepaling van doorslaggevende betekenis. Echter in onderhavig geval gaat het niet om een uitleg van iets dat staat geschreven, maar meer om het ontbreken ervan.

Het een en ander kan mogelijk door worden getrokken naar overige werkingssfeer zaken. Het zal u niet onbekend voorkomen dat de omschrijving van de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen veelal onduidelijk is vastgelegd, maar eveneens in veel gevallen hiaten ontbeert. De uitspraak is daardoor interessant te noemen en zal naar onze mening op den duur voor verandering zorgen. De sociale partners zijn immers nu aan zet om de omschrijving van de werkingssfeer aan te passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *